Карта сайту > Головна> Про нас> Правління

Члени Правління


 Вдовичен Олег Олександрович

 Власюк Катерина Петрівна  

 Гупало Катерина Петрівна 

 Костюченко Олена Юріївна

 Павленко Олександра Сергіївна


  


Правління є постійно діючим у період між З'їздами колегіальним органом управління Асоціації. 

Правління першої каденції має складатися з не менш ніж 7 (семи) осіб.
До складу Правління входять Президент, Перший Віце-Президент та Віце-Президенти, обираються З'їздом шляхом рейтингового голосування з числа делегатів, обраних для участі у З'їзді.

Президент головує на засіданнях Правління. У випадку відсутності Президента на засіданні Правління головує Перший Віце-Президент. У випадку відсутності Президента та Першого Віце-Президента обирається головуючий, який виконує обов'язки Президента на даному засіданні.

Голови Відділень Асоціації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з правом дорадчого голосу.
До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції З'їзду.


До компетенції Правління, яку не може бути передано до інших органів, крім З'їзду, належить:
- розробка основних напрямків роботи Асоціації;
- підготовка та подання на затвердження З'їзду Положень про Правління та Ревізійну комісію Асоціації, а також змін до них;
- забезпечення та контроль виконання рішень З'їзду;
- затвердження порядку повідомлення членів Асоціації про скликання З'їзду, організація підготовки до З'їзду;
- призначення Виконавчого директора за поданням Президента;
- утворення Відділень Асоціації, затвердження Положення про Відділення та призначення голів Відділень;
- створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп Асоціації, визначення напрямків їх роботи та повноважень, а також призначення голів таких підрозділів;
- визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
- затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;
- затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Асоціації;
- підготовка та подання на затвердження З'їзду щорічних доповідей щодо діяльності Асоціації та виконання бюджету Асоціації;
- затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Асоціації;
- затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Асоціації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції З'їзду;
- прийняття рішення щодо створення постійно діючого третейського суду, затвердження Положення, регламенту та списку суддів постійно діючого третейського суду Асоціації;
- затвердження Положення про Наглядову Раду та призначення її членів;
- прийом до Асоціації, виключення членів з Асоціації;
- присвоєння звання почесного члена Асоціації;
- прийняття рішення щодо вступу Асоціації до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) організацій;
- затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Асоціації, а також зразка посвідчення члена Асоціації.


Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування.

Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної комісії або Виконавчого директора.

Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо про це не було вирішено на попередньому засіданні Правління. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним.


Члени Правління повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника. Представник не враховується при підрахунку кворуму та не має права голосу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Асоціації або особа, яка заміщує Президента на час його відсутності.


У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі більше половини всіх членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати надсилання питання.


Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Асоціації видає розпорядження та накази, що є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Асоціації.


ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ