Карта сайту > Головна> Лише біля 40% адвокатів беруть участь в системі «електронний суд», - Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Лише біля 40% адвокатів беруть участь в системі «електронний суд», - Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Лише біля 40% адвокатів беруть участь в системі «електронний суд», - Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group 19.03.2019

Лише біля 40% адвокатів беруть участь в системі «електронний суд», - Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Лише біля 40% адвокатів беруть участь в системі «електронний суд», - Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Днями в Києві відбувся ІІ Судовий форум. Організатором форуму виступила Асоціація адвокатів України. Юридичне об’єднання ID Legal Group було партнером заходу, а адвокат об’єднання Микита Задорожний взяв безпосередню участь у його роботі та поділився власним досвідом щодо роботи системи «Електронний суд».
За словами Микити Задорожного, не було до кінця доведено роботу над правовим підґрунтям цієї системи і саме це спричинило її фактичну зупинку. «Йдеться про ситуації, коли навіть якщо система працює як задумано, але запропоновані в проекті Положення Про ЄСІТС умови її функціонування суперечать вимогам законів, зокрема – процесуальних кодексів. Система була розроблена в першу чергу для нас і мені жаль, що розробники так і не змогли довести до ладу принципи її роботи», - наголосив Микита Задорожний.
Також у своєму виступі він детально зупинився на недоліках цієї системи, запропонувавши власну систему проблем.
Це проблеми, що поділяються за суб’єктом, який стикнувся з ними чи від якого залежить виникнення та усунення проблеми:
- сторони та інші учасники провадження проблеми, пов’язані із цим суб’єктом здебільшого полягають у: низькій активності щодо реєстрації електронного кабінету тими учасниками, для яких така реєстрація не є обов’язковою (а особливо тими, хто зобов’язаний це зробити), чим сповільнюється дослідження системи і виявлення її недоліків; технічних збоях, що викликають складнощі при створенні, надсиланні та обміні інформацією між зареєстрованими користувачами Електронного суду.
- суд, як особливий користувач підсистеми стикається з проблемами кадрового, матеріально-технічного, нормативного забезпечення, в зв’язку з чим є складнощі відстеженням вхідної документації в електронній формі, її прийняттям, обробкою (відсутність можливостей ідентифікації авторів документів, перевірки сплати судового збору тощо) та подальшим спрямуванням (наприклад, перевірка самого факту отримання повідомлення та встановлення особи, яка отримала)
Також під час свого виступу Микита Задорожний звернувся до зали з запитання - Чи багато з присутніх взагалі зареєстрували електронний кабінет для роботи в системі «Електронний суд»? Виявилось, що таких приблизно 40% від присутніх в залі адвокатів. «Це найперша проблема - чому «електронний суд» не було запроваджено. Це пасивність значної кількості правової спільноти задля якої його і було створено», - зазначив Микита Задорожний.
Наприкінці виступу Микита Задорожний закликав присутніх активно реєструвати свої кабінети в системі «електронний суд», а виявлені недоліки надсилати розробникам для вдосконалення цієї системи.
Нагадаємо, що система ЄСІТС та її підсистема «Електронний суд» мали вирішити кілька важливих питань, а саме:
- віддаленістю окремих судів від місця знаходження ініціатора процесу, зобов’язаного за загальним правилом подавати позов за місцезнаходженням відповідача;
- витрачанням часу на відстоювання в чергах як у відділеннях поштового зв’язку, так і в судах під час подачі ініціюючих та похідних від них документів;
- необхідністю відшукувати дійсне місцезнаходження особи, якій адресована та чи інша кореспонденція, та фактичним її врученням такій особі;
- несвоєчасним отриманням судових викликів та необхідної для участі у справі інформації;
- з несвоєчасним отриманням судових рішень.

Лишь около 40% адвокатов участвуют в системе «электронный суд», - Никита Задорожный, адвокат ID Legal Group

На днях в Киеве состоялся II Судебный форум. Организатором форума выступила Ассоциация адвокатов Украины. Юридическое объединение ID Legal Group стало партнером мероприятия, а адвокат объединения Никита Задорожный принял непосредственное участие в его работе и поделился собственным опытом работы системы «Электронный суд».
Так, по словам Никиты Задорожного, не было до конца доведено работу над правовой основой этой системы и именно это привело к ее фактической остановке.
«Речь идет о ситуации, когда даже если система работает как задумано, но предложенные в проекте Положения о ЕСИТС условия ее функционирования противоречат требованиям законов, в частности - процессуальных кодексов. Система была разработана в первую очередь для нас и мне жаль, что разработчики так и не смогли привести в порядок принципы ее работы», - отметил Никита Задорожный.
Также в своем выступлении он подробно остановился на недостатках этой системы, предложив собственную систему проблем.
Это проблемы, которые делятся по субъекту, который столкнулся с ними или от которого зависит возникновение и устранения проблемы:
- стороны и другие участники производства проблемы, связанные с этим субъектом в основном заключаются в: низкой активности по регистрации электронного кабинета теми участниками, для которых такая регистрация является обязательной (особенно теми, кто обязан это сделать), чем замедляется исследование системы и выявление ее недостатков; технические сбои, вызывающие сложности при создании, передаче и обмене информацией между зарегистрированными пользователями Электронного суда.
- суд, как особый пользователь подсистемы сталкивается с проблемами кадрового, материально-технического, нормативного обеспечения, в связи с чем есть сложности с отслеживанием входящей документации в электронной форме, ее принятием, обработкой (отсутствие возможностей идентификации авторов документов, проверки уплаты судебного сбора и т.п.) и дальнейшим направлением (например, проверка самого факта получения сообщения и установления лица, получившего)
Также во время своего выступления Никита Задорожный обратился к залу с вопроса - Многие ли из присутствующих вообще зарегистрировали электронный кабинет для работы в системе «Электронный суд»? Оказалось, что таких примерно 40% от присутствующих в зале адвокатов. «Это самая большая проблема - почему «электронный суд» не был введен. Это пассивность значительного количества правового сообщества ради которой он и был создан», - отметил Никита Задорожный.
В конце выступления Никита Задорожный призвал присутствующих активно регистрировать свои кабинеты в системе «электронный суд», а выявленные недостатки отправлять разработчикам для совершенствования этой системы.
Напомним, что система ЕСИТС и ее подсистема «Электронный суд» должны решить несколько важных вопросов, а именно:
- удаленностью отдельных судов от места нахождения инициатора процесса, обязанного по общему правилу подавать иск по месту нахождения ответчика;
- тратой времени на отстаивание в очередях как в отделениях почтовой связи, так и в судах при подаче инициирующих и производных от них документов;
- необходимостью находить действительное местонахождение лица, которому адресована та или иная корреспонденция, и фактическое ее вручением такому лицу;
- несвоевременным получением судебных вызовов и необходимой для участия в деле информации;
- с несвоевременным получением судебных решений.

Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ