Карта сайту > Головна> Про нас

Інформація про ААУ


Всеукраїнська громадська організація "Асоціація адвокатів України"
є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.

Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України. 

Основними принципами діяльності Асоціації є:

− верховенство права;
− пріоритет суспільних інтересів;
− незалежність;
− аполітичність;
− професіоналізм;
- рівноправність членів;
− демократичність;
− добровільність;
− справедливість;
− активність;
− гласність;
- прозорість та відкритість;
− самоврядування.

Асоціація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах,  передбачених чинним законодавством України та цим Статутом

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

Основною метою Асоціації є об'єднання українських адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

Членами Асоціації можуть бути особи, які набули статус адвоката та які поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески.
Положення про членство

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

Асоціація має Відділення у областях України, у Автономній республіці Крим, в містах Києві та Севастополі.
Відділення діють на підставі Положення про відділення, прийнятих керівними органами Відділення та затверджених Правлінням Асоціації.
Роботою Відділення керує голова Відділення, який призначається та звільняється Правлінням.
З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів, Асоціація за рішенням Правління може створювати комітети, комісії, робочі групи та інші постійні та тимчасові структурні підрозділи.
Кожний відповідний структурний підрозділ Асоціації очолює голова структурного підрозділу, який призначається та звільняється Правлінням.

СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
  • З'їзд ААУ є вищим органом Асоціації.
  • Правління ААУ є постійно діючим у період між З'їздами колегіальним органом управління Асоціації.
  • Президент ААУ  очолює Правління та є вищою посадовою особою Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Асоціації. Президент обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування терміном на 3 (три) роки.
  • Віце-Президент ААУ обирається З'їздом разом з Президентом шляхом рейтингового пакетного  голосування терміном на 3 (три) роки. Віце-Президент виконує обов'язки Президента у разі його відсутності, виконує поточну роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. Віце-Президент  як і  Президент має право першого підпису фінансових та банківських документів.
  • Ревізійна комісія - орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 3 (три) роки та звітує про свою діяльність перед З'їздом.
  • Секретаріат - орган Асоціації, створений з метою здійснення поточної організаційної роботи. Секретаріат формується Виконавчим директором за рекомендацією та погодженням з Президентом. Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим органом Асоціації.
  • Наглядова рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.


ДОКУМЕНТИ
  
Статут ААУ (редакція від 2017 р.)
Статут ААУ (редакція від 2009 р.) 
Статут ААУ (редакція від 2006 р.) 

Положення про Ревізійну комісію
Положення про Наглядову Раду
Положення про комітети

Положення про Секретаріат
Положення про відділення
Положення про членство

Віділення

Концепцію розвитку Асоціації

Асоціація адвокатів України (ААУ) – це всеукраїнська громадська організація, заснована у 2006 році за-для залучення адвокатів з усієї України до громадської діяльності з метою вирішення багатьох актуальних для адвокатської професії завдань. На сьогодні членами Асоціації є представники адвокатських кіл із 24 регіонів нашої держави.

Важливим напрямом діяльності ААУ є сприяння професійному розвитку та підвищенню кваліфікації адвокатів, поширенню етичних стандартів поведінки серед них. Для реалізації цього завдання у складі Асоціації функціонують п’ять комітетів: Комітет організації адвокатської діяльності (який включає в себе Школу адвокації (психологія адвокатської діяльності та індивідуальний коучінг; GR- клуб (практика взаємодії з владою); Комісію з питань судових експертиз; Третейський суд ad hoc; Секцію маркетингу адвокатської діяльності (Тетяна Лежух), Комітет приватного права, Комітет публічного права, Комітет кримінального права та процесу, Комітет міжнародної юридично-правової інтеграції та прав людини, який включає в себе Секцію з питань функціонування Європейського суду с прав людини, Секцію взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів (адвокатів), Секцію імплементації міжнародного законодавства в Україні.
Асоціація має власне офіційне видання – «Бюлетень Асоціації адвокатів України», Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 19855-9655Р Серія КВ. На сторінках нашого журналу читачі мають можливість ознайомитись з анонсами та пост-релізами заходів, які проводяться ААУ, отримати інформацією щодо нових проектів, програм ААУ. Журнал «Бюллетень ААУ» виходить 1 раз на 3 місяці та розповсюджується по всій території України.

За час видання журналу (23 випуски) на його сторінках розміщено понад тридцять професійно-фахових статей. 

Щорічно ААУ проводить 4 широкомасштабні форуми. 
- Щорічний форум «Адвокатура України «КИЇВСЬКІ ДЗВОНИ». 
- Всеукраїнський форум з кримінального права та процесу. 
- Всеукраїнський цивілістичний форум ААУ «КИЇВСЬКА ВЕСНА». 
- Щорічний літній форум ААУ по публічному праву. 


Кожен захід ААУ проводиться на високому організаційно-професійному рівні. Доповідачами на заходах ААУ виступають: 
- Відомі вітчизняні науковці: Н.С.Кузнєцова, З.П.Ромовська, В.М.Тертишник, П.П.Андрушко, О.Ю.Костюченко, О.С.Снідевич та інші. 
- Провідні адвокати: А.І.Циганков, П.А.Бойко, М.І.Сірий, Я.П.Зейкан та інші. 
- Судді: О.В.Муравйов, О.С.Ткачук, В.І. Гуменюк, В.Г.Данчук, В.А.Корсак, М.В.Данилова, Л. І. Рогач та інші. 
- Представники Генеральної прокуратури України: Є.П. Бурдоль, Ю.Г. Севрук та інші. 
- Представники МВС: М.Ю.Літвінов,О.Ю.Татаров. 
- Представники Міністерства доходів та зборів. 
- Представник СБУ. 
- Представники комітетів ВРУ: Ю.Ф. Лавренюк, Н.В. Кідіна та інші. 
- Експерти: Г.Г. Пампуха, А.І. Оніщук, І.Ю. Поліщук. 
З 2011 року по 20 червня 2013 року участь у заходах ААУ взяло більш ніж 3000 адвокатів з різних регіонів України. Сертифікатів про підвищення кваліфікації видано близько 1500 адвокатам,150 юристам. Заходи ААУ відбувались в різних містах України: 
- Київ; 
- Львів; 
- Луцьк; 
- Донецьк; 
- Дніпропетровськ; 
- Ужгород; 
- Одеса; 
- Тернопіль; 
- Полтава. 

2 лютого по 23 березня 2013 року пройшов курс Постійно - діючих семінарів. Курс був розрахований на 13 занять по 3 години (загальна кількість годин курсу - 39) та включав у себе: 
    - Авторський майстер - клас відомого адвоката Ярослава Зейкана. 
    - Застосування нового Кримінального процесуального кодексу України. 
    - Актуальні питання Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність. 
  
До участі в Постійно - діючому семінарі залучались відомі практикуючі адвокати, науковці, представники правоохоронних органів: Я.П.Зейкан, О.Ю.Костюченко, О.В.Чернобай, К.Е.Рибачковський, О.Ю.Татаров, М.А.Погорецький, Л.С.Дубчак, С.Л.Савицька.

Всі адвокати отримали сертифікати, які дають право на отримання балів відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами. У Постійно-діючому семінари приймали участь близько 100 юристів, адвокатів. 

З 6 квітня по 19 червня 2013 року пройшов Психологічний курс в рамках Школи адвокації ААУ. Курс було розраховано на 15 занять (загальна кількість годин - 55) та включав у себе наступні дисципліни: 
- візуальна аналітика; 
- психологія переговорів; 
- робота з потребами клієнтів та ціна адвокатських послуг; 
- тайм-менеджмент; 
- практика розлучень. 
Всі адвокати отримали сертифікати, які дають право на отримання балів відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами. У Психологічному курсі ША приймали участь більше 20 адвокатів. І ви можете приєднатись до нас на сторінці Школи адвокації в ФБ.

За останні три роки Асоціація організувала та провела: 
- З’їздів ААУ – 2; 
- Всеукраїнських форумів – 9; 
- Круглих столів – 17; 
- Конференцій – 10; 
- Загальних семінарів – 7; 
- Зустрічей з відомими адвокатами – 5; 
- Засідання комітетів та секцій – 20; 
- Загальних зборів відділень – 7; 
- Психологічний курс Школи адвокації – 15; 
- Тренінг-семінарів – 20; 
- Курс Постійно-діючих семінарів (курс 2013 р.) – 13. 

З жовтня 2012 р. функціонує новий сайт ААУ www.uaa.org.ua, на базі сучасної платформи «1С -Бітікс». Сайт став більш інформативним та наповненим, з'явилось багато нових розділів та нових можливостей для користувачів.
Окрім власних інформаційних джерел, Асоціація адвокатів України активно використовує соціальні мережі, правничу пресу для поширення інформації про свою діяльність. ААУ має власну сторінку на www.facebook.com, www.linkedin.com.
На адреси електронної пошти членів ААУ регулярно здійснюється розсилка новин та оголошень Асоціації.
Наше гасло – «Ми відкриті для всіх адвокатів України!» 

У 2011-2013 рр. ААУ підписано ряд меморандумів про співробітництво, зокрема: 
- Українською Асоціацією власників товарних знаків; 
- Видавництвом «Юрiнком Iнтер»; 
- Видавництвом «Юстініан»; 
- Всеукраїнський професійним юридичним виданням “Юридична газета” 
- Правовими порталами “Адвокати Дніпропетровщини”, “Pravotpday” 
- Щотижневими газетами “Закон і бізнес”, “Поради юриста”, “Правовий тиждень” 
- Журналами «Адвокат», «Нові люди» 
- ЛІГА ЗАКОН та іншими ЗМІ; 
- НІСЕ; 
- Дніпропетровською міською радою; 
- Київською незалежною судово-експертною установою; 
- Польською асоціацією адвокатів (Польща); 
- Школою англійської мови «English School for Legal Analysis & Writing (ESLAW)»; 
- Українською Асоціацією якості; 
- Міжнародною неприбутковою асоціацією «Європейська арбітражна Палата» 
(Бельгія); 
- Українською Асоціацією власників товарних знаків та іншими установами та організаціями.
ВСЕ наведене є певними ПЕРЕВАГАМИ над іншими професіоналами і тому слід долучатися до нашого кола саме ЗАРАЗ!

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ